Leveringsvoorwaarden

Caer Boardsports

Algemeen


Artikel 1. Toepasselijkheid.
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Caer boardsports zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Caer boardsports worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Caer boardsports ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Caer boardsports zijn vrijblijvend en Caer boardsports behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften of wijziging van calculatie of inkoopprijs voor Caer boardsports noodzakelijk is geworden.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Caer boardsports. Caer boardsports is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Caer boardsports dit zo snel als dit voor Caer boardsports mogelijk is mee.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten. Exclusief eventuele belastingen (buiten EU) of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden vooraf, via de door Caer boardsports geselecteerde betaalmethoden. Caer boardsports werkt met een payment provider (MultiSafePay) voor het verwerken van CreditCard transacties en slaat zelf geen financiële gegevens van klanten op.
3.3 Betaling kan geschieden onder vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de rekening van Caer boardsports.
3.4 Gehuurde goederen blijven eigendom van Caer boardsports. Deze mogen door huurder niet vervreemdt, oneigenlijk gebruikt of anderszins beschadigd worden en dienen verzekerd te worden tegen alle van buiten komende onheilen.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Caer boardsports opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 4.2 De levering van de producten geschiedt door een door u gekozen transporteur. Vergoeding van verzendkosten geschied altijd op het laagst mogelijke tarief. Spoedtoeslagen worden niet vergoed.
4.3 Caer boardsports aanvaardt geen leverings aansprakelijkheid voor bestellingen zonder track&trace. Wij raden daarom aan om bij de bestelling van duurdere artikelen een verzendoptie met track&trace te kiezen.

Artikel 5. Reclames, retouren en aansprakelijkheid
5.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Caer boardsports daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Caer boardsports de keuze de desbetreffende producten na retournering daarvan (zie ook artikel 5.4) te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
5.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Caer boardsports te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Verder zijn ook alle voorwaarden genoemd in artikel 5.4 van toepassing.
5.4 Indien na overleg met Caer boardsports wordt overgegaan tot een retourzending, dan moet deze in de originele verpakking, voldoende gefrankeerd en voldoende ingepakt worden opgestuurd aan Caer boardsports. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, dan zijn de eventueel gemaakte extra kosten voor u. Caer boardsports houdt zich het recht voor ongefrankeerde zendingen te weigeren.

Retouradres:
Caer boardsports
afd. retouren
Veemarktstraat 97
9724 GC Groningen
info(at)caerboardsports.nl

BTW nummer:  NL001490832B13
KvK Groningen: 02040573

Artikel 6. Bestellingen/communicatie
6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Caer boardsports, of tussen Caer boardsports en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Caer boardsports, is Caer boardsports niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Caer boardsports.

Artikel 7. Overmacht
 7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Caer boardsports ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Caer boardsports gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Caer boardsports en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen
8.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Caer boardsports in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Caer boardsports vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
8.2 Caer boardsports is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waarin Caer boardsports haar hoofdvestiging heeft.

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op: www.caerboardsports.nl en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, Groningen onder KVK nummer: 02040573